b'frvrvad skada (t.ex. hjrnskada) kan vara i cirkel 1 omedelbart efterolyckan,menrrsiggenomcirklarnavartefterhan/hon (frhoppningsvis) tillfrisknar. Den hr modellen r inte statisk och ett flertal faktorer pverkar vilken cirkel en person befinner sig i p en given tidpunkt. Bild5 - Inte en statisk modell -Fysiskt tillstndmende, Milj medicin, smrta,ljud, tid, plats trtthet, tnka och Inre/sinnesberoendeMed ensamrtt. Talking Mats Limited 2011 Det r vrtatttnka p att denhrmodellengllerossalla, oavsett om vi har kommunikationssvrigheter eller inte.Alla rr sig mellan de tre cirklarna beroende p externa tryck och krav, t.ex.fysiskhlsa,miljrelateradefaktorerellerpersonligaomstndigheter. Nr vi till exempel har svr tandvrk pverkardetta vr frmga att fatta viktiga beslut. Smrta kan f ngon attgfrncirkel3tillcirkel2,ellertillochmedtillcirkel1omsmrtan r mycket svr. Det r viktigt att ta hnsyn till alla dessafaktorer fr att faststlla en persons frmga att samverka ochkommunicera.Fljande r ngra exempel p faktorer som brtas i beaktande:rl'