b'22. Om frfattarnaDrJoanMurphyrforskareochlogopedsamtenav grundarna till Talking Mats Ltd. Hon r srskilt intresserad av att hjlpamnniskorkommunicerapdetmesteffektivasttet. UndermngararbetadehonfrNHSmedpersonermed frvrvade kommunikationssvrigheter och brjade 1989 arbeta vid StirlingUniversitysomforskare.Sedandessharhonlett ettantalforskningsprojektochharenomfattandeportfljav publikationer.Tillsammansmedsinakollegorharhon utvecklatTalkingMatstillettrespekterat kommunikationsverktyg,somanvndsmedenstorandel mnniskor verhelavrlden.Joanavladesin doktorsexamen 2010 med avhandlingen: A study of communication difficulties andthefeasibilityandeffectivenessofalow-tech communication framework. Lois Cameron har arbetat med Joan med att utveckla Talking Mats sedan 1998. Hon r logoped och de senaste tio ren har hon arbetat med vuxna och barn med inlrningssvrigheter hos NHSForth Valley.Hon har ocks haft en forskningstjnst vid StirlingUniversity.Sedan den1september2011har hennes arbete fokuserat p att frbttra livet fr personer med kommunikationssvrigheter genom hennes roll som en av cheferna fr Talking Mats. Dr SallyBoa r logoped och forskareoch hararbetat i olika projekt medTalkingMats-gruppen.Honarbetadetidigarevid NHSForthValleyochdfrmstmedvuxnamed frvrvade kommunikationssvrigheter.Honavladesindoktorsexamen 2014 med avhandlingen: The development and evaluation of a Goal setting and Action Planning framework for use in Palliativa Care (G-AP PC). Hon r nu chef frPalliativeCareEducation, ResearchandPracticeDevelopmentpStrathcarronHospice. Hon r fortfarande engagerad i Talking Mats somutbildare och har ett intresse av att utveckla anvndningen av Talking Mats fr att stdja diskussioner om planering av frvntad vrd.rl'